Sommige producten zijn beperkt beschikbaar!

zeker weten dat uw product er nog is, reserveer nu.


Reserveer nu

Algemene voorwaarden

Mammoet oude bouwmaterialen


 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Mammoet oude bouwmaterialen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mammoet oude bouwmaterialen gevestigd aan de Lavendelstraat 6 & 16 te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57827621;
   2. klant: de wederpartij die met Mammoet oude bouwmaterialen een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Mammoet oude bouwmaterialen heeft ontvangen of met wie Mammoet oude bouwmaterialen in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Mammoet oude bouwmaterialen enige rechtshandeling verricht;
   3. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
   4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Mammoet oude bouwmaterialen en de klant.

 

 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mammoet oude bouwmaterialen en de klant.
  • 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  • 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Mammoet oude bouwmaterialen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • 5. Indien Mammoet oude bouwmaterialen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mammoet oude bouwmaterialen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 • Aanbod
  • 1. Ieder aanbod van Mammoet oude bouwmaterialen is vrijblijvend.
  • 2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in brochures of in e-mailberichten van Mammoet oude bouwmaterialen binden Mammoet oude bouwmaterialen niet.
  • 3. Het aanbod van Mammoet oude bouwmaterialen op zijn website kan te allen tijde gewijzigd worden.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Mammoet oude bouwmaterialen. De klant kan bijvoorbeeld het aanbod van Mammoet oude bouwmaterialen aanvaarden via de e-mail, telefonisch of in persoon in de winkel van Mammoet oude bouwmaterialen.
  • 2. Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet geannuleerd worden.

 

 • Uitvoering van de overeenkomst en leveringstermijn
  • 1. Mammoet oude bouwmaterialen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • 2. De producten worden verkocht in de staat waarin de producten zich bevinden op het moment van de verkoop, tenzij partijen zijn overeengekomen dat Mammoet oude bouwmaterialen voorafgaand aan de levering restauratiewerkzaamheden aan de producten uitvoert.
  • 3. Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.
  • 4. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Mammoet oude bouwmaterialen ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
  • 5. Indien Mammoet oude bouwmaterialen weet of het vermoeden heeft dat niet tijdig geleverd wordt, dan stelt Mammoet oude bouwmaterialen de klant daarvan op de hoogte.

 

 • Wijzigen van de specificaties door de klant
  • 1. Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst de specificaties, aan de hand waarvan het product gerestaureerd wordt, wenst te wijzigen, dan dient de klant Mammoet oude bouwmaterialen daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal Mammoet oude bouwmaterialen laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
  • 2. Kunnen de wijzigingen niet worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het product gerestaureerd worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

 

 • Levering en transport
  • 1. Op verzoek van de klant kunnen de producten in Den Haag en omstreken door Mammoet oude bouwmaterialen bezorgd worden. Brengt Mammoet oude bouwmaterialen transportkosten aan de klant in rekening, dan wordt de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld.
  • 2. Verzorgt Mammoet oude bouwmaterialen het transport, dan gaat het risico van de producten over op de klant op het moment dat Mammoet oude bouwmaterialen de producten op het door de klant opgegeven adres heeft bezorgd.
  • 3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de locatie waar de producten afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is voor de transportmiddelen van Mammoet oude bouwmaterialen.
  • 4. Mammoet oude bouwmaterialen levert de producten af op de begane grond. Wenst de klant dat de producten worden geplaatst op een hogere etage, dan is het risico voor schade aan de afleverlocatie en voor schade aan het product bij het verplaatsen vanaf de begane grond tot aan de hogere etage voor de klant.
  • 5. Haalt de klant de producten zelf bij Mammoet oude bouwmaterialen op of laat de klant de producten ophalen, dan gaat het risico van de producten over op de klant op het moment dat de producten zijn ingeladen in het transportmiddel van de klant of van de door de klant ingeschakelde derde.
  • 6. De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is Mammoet oude bouwmaterialen gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.

 

 • Optie
  • 1. De klant kan een optie nemen op een bepaald product. In een dergelijk geval dient de klant een aanbetaling te doen van 10 a 15% van de prijs van het product. De klant ontvangt een schriftelijk of elektronisch bewijs van zijn aanbetaling waarin het product is omschreven waarop de optie betrekking heeft en waarin de looptijd van de optie is opgenomen.
  • 2. Gedurende de looptijd van de optie verkoopt Mammoet oude bouwmaterialen het product niet aan een ander.
  • 3. Neemt de klant het product niet af binnen de looptijd van de optie, dan wordt de aanbetaling niet terugbetaald. De aanbetaling kan de klant wel gebruiken om een ander product uit de winkel van Mammoet oude bouwmaterialen af te nemen.
  • 4. Neemt de klant het product af binnen de looptijd van de optie, dan wordt de reeds betaalde aanbetaling verrekend met de prijs van het product.

 

 • Klachten en garantie
  • 1. Klachten over de geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Mammoet oude bouwmaterialen kenbaar te worden gemaakt.
  • 2. Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
   1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
   2. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
   3. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
   4. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke afwijking.
  • 3. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen zijn i.v.m. de aard van de producten mogelijk en toelaatbaar en geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, op schadevergoeding, reparatie of enige andere vorm van compensatie. Voordat de klant overgaat tot de koop van het product dient de klant goed na te gaan of het product beantwoordt aan zijn wensen.
  • 4. Op geleverde oude bouwmaterialen wordt geen garantie verleend.
  • 5. Voordat de klant een geleverde kachel aansluit, dient hij de kachel eerst te laten controleren door een kachelspecialist.

 

 • Betaling
  • De klant dient de prijs voor de gekochte producten voor het moment van levering aan Mammoet oude bouwmaterialen te hebben betaald, tenzij partijen anders zijn overeengekomen bijvoorbeeld dat betaling contant geschiedt bij de aflevering van de producten door Mammoet oude bouwmaterialen op de overeengekomen locatie.
  • Is afgesproken dat de klant contant bij de aflevering betaalt en de klant voldoet niet het geheel factuurbedrag bij de aflevering, dan is Mammoet oude bouwmaterialen gerechtigd de levering op te schorten en de producten weer mee te nemen en worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
  • Neemt de klant de gekochte producten niet direct mee en/of indien nog restauratiewerkzaamheden aan de producten door Mammoet oude bouwmaterialen dienen te worden uitgevoerd, dan dient de klant 50% aan te betalen.
  • Betaling kan contant, middels pin of door het factuurbedrag over te maken op de bankrekening van Mammoet oude bouwmaterialen.

 

 • Opschorting en ontbinding
  • Mammoet oude bouwmaterialen is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Mammoet oude bouwmaterialen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
  • Mammoet oude bouwmaterialen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  • Voorts is Mammoet oude bouwmaterialen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • Mammoet oude bouwmaterialen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
  • Indien Mammoet oude bouwmaterialen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Mammoet oude bouwmaterialen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  • De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Mammoet oude bouwmaterialen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Mammoet oude bouwmaterialen tegen alle aanspraken ter zake.
  • Mammoet oude bouwmaterialen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het geleverde product.
  • Mammoet oude bouwmaterialen is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het product.
  • In geen geval is Mammoet oude bouwmaterialen aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
  • Mammoet oude bouwmaterialen is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • Mammoet oude bouwmaterialen is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  • Indien Mammoet oude bouwmaterialen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mammoet oude bouwmaterialen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Mammoet oude bouwmaterialen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Mammoet oude bouwmaterialen beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Mammoet oude bouwmaterialen vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Mammoet oude bouwmaterialen kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

 • Overmacht
  • Mammoet oude bouwmaterialen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Mammoet oude bouwmaterialen de overeenkomst uitvoert; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Mammoet oude bouwmaterialen door zijn leveranciers; ex- en importverboden; het verbranden van middelen van vervoer van Mammoet oude bouwmaterialen, zijn leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
  • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Mammoet oude bouwmaterialen.
  • Indien er sprake is van overmacht, dan zal Mammoet oude bouwmaterialen niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren zullen zowel Mammoet oude bouwmaterialen als de klant gehouden zijn om die te benutten.
  • Indien de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

 

 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Mammoet oude bouwmaterialen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Mammoet oude bouwmaterialen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mammoet oude bouwmaterialen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op elke overeenkomst tussen Mammoet oude bouwmaterialen en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Mammoet oude bouwmaterialen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mammoet oude bouwmaterialen gevestigd is.De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Mammoet oude bouwmaterialen zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.